Prijavi nasilje

Žrtva nasilja, ali i svaka osoba koja sumnja na nasilje u obitelji može prijaviti nasilje policijskoj postaji, državnom odvjetništvu ili nadležnom centru za socijalnu skrb, a pomoć žrtvama pružaju brojne ustanove i nevladine organizacije. Zdravstveni radnici, radnici u ustanovama socijalne skrbi, u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama ili organizacijama civilnog društva, u odgojno-obrazovnim ustanovama te svi drugi stručni radnici koji u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji, dužni su prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

 

Kome i kako prijaviti nasilje u obitelj?

Nasilje prijavite odmah i to:
• Policiji – telefonom, osobno, ili anonimno: 192 ili 112
policija.gov.hr
• Državnom odvjetništvu – osobno ili anonimno
Županijska i općinska državna odvjetništva
Nadležnom centru za socijalnu skrb – socijalnom radniku osobno, telefonom ili anonimno

 

Nacionalni pozivni centar 116 006

Nacionalni pozivni centar (NPC) za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006 dostupan je 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

 

Rad Nacionalnog pozivnog centra reguliran je Sporazumom o suradnji na osiguranju rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006 između Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Ministarstva pravosuđa i uprave. U skladu sa Sporazumom, Ministarstvo pravosuđa i uprave osiguralo je za rad NPC-a prostorije kao i tehničku podršku, a NPC osigurava građanima, pozivom na besplatni telefonski broj 116 006 pružanje informacija o procesnom tijeku kaznenog postupka, informacije o pravima žrtava i svjedoka, emocionalnu podršku, praktične informacije te upućuje na institucije i organizacije u kojima žrtve mogu dobiti dodatne oblike stručne pomoći.

 

Postupanje nakon prijave

Ako je prijava policiji podnesena odmah po počinjenom nasilju ili u tijeku počinjenja, policija će pristupiti na mjesto događaja, zaustaviti počinitelja u počinjenju nasilja te, prema potrebi, poduzeti radnje za medicinsku pomoć.

 

Kada je prijava podnesena državnom odvjetništvu ili policiji, ali nakon određenog vremena (ne neposredno nakon ili tijekom počinjenja), istraga započinje prikupljanjem dokaza i izjava. Policijski službenici mogu počinitelja udaljiti iz kuće, stana ili nekog drugog stambenog prostora, mogu mu zabraniti približavanje te zabraniti uznemiravanje ili uhođenje.

 

Vlasništvo nad nekretninom ne utječe na izricanje mjere udaljenja iz kuće, stana ili nekog drugog stambenog prostora. Takve zaštitne mjere traju osam dana. Obratite se odvjetniku kako bi se optužni prijedlog podnio sudu te kako bi se zaštitne mjere produžile u razdoblju do 2 godine. Ukoliko je nasilje počinjeno nad djetetom ili mu je dijete nazočilo, pozvat će se stručni policijski službenici specijalizirani za mladež i obavijestiti Centar za socijalnu skrb.

 

Osoba koja je doživjela nasilje može zatražiti i smještaj u skloništu za osobe žrtve nasilja. Centar za socijalnu skrb pobrinut će se da je osoba smještena u odgovarajući smještaj na tajnoj lokaciji. Također, upoznat će žrtvu s njenim pravima, informirati je o oblicima i mogućnostima zaštite, postupanjima institucija te njenoj ulozi i obvezama s naglaskom na zaštitu djece. Centar za socijalnu skrb, u suradnji s osobom koja je doživjela nasilje, izrađuje individualizirani Plan sigurnosti. U slučaju kada je prijava podnesena Centru za socijalnu skrb ili nekoj drugoj ustanovi, one su, kako je već spomenuto, dužne to prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu.

 

Sveopći cilj je pomoć žrtvama kod ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć, zdravstvenu pomoć i savjetovanje te pomoć u preuzimanju odgovornosti za vlastitu sigurnost i sigurnost djece